Conceptes generals de la propietat industrial

iconaMARCA (LLEI ESPANYOLA)
S’entén per marca qualsevol senyal susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d’una empresa amb els d’una altra. Aquests signes podran ser:


a) Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar a les persones.
b) Les imatges, figures, símbols i dibuixos.
c) Les lletres, les xifres i les seves combinacions.
d) Les formes tridimensionals entre les que s’inclouen els embolcalls, els envasos i la forma del producte o de la seva presentació.

e) Els sonors.
f) Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en els apartats anteriors.


iconaNOM COMERCIAL (LLEI ESPANYOLA)
S’entén per marca qualsevol senyal susceptible de representació gràfica que identifica a una empresa en el trànsit mercantil i que serveix per distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars. En particular, podran constituir noms comercials:a) Els noms patronímics, les raons socials i les denominacions de les persones jurídiques.
b) Les denominacions de fantasia.
c) Les denominacions al·lusives a l’objecte de l’activitat empresarial.
d) Els anagrames i logotips.
e) Les imatges, figures i dibuixos.
f) Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en els apartats anteriors


Abans de sol.licitar qualsevol senyal distintiu, ès recomanable realitzar una investigació de semblants de la denominació escollida, per analitzar les possibilitats de concessió d'aquest senyal i estalviar-se majors despeses, i creu que la probabilitat de concessió ès petita. !!


iconaPATENT (LLEI ESPANYOLA).- Són patentables les invencions noves que impliquin una activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial.
No es consideraran invencions:

  1. Els descubriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
  2. Les obres literàries o artístiques, o qualsevol altre creació estètica així com les obres científiques.
  3. Els plans, normes, i mètodes per l'exercici d'activitats intel.lectuals, per a jocs o per a activitats econòmico-comercials, així com els programes d'ordinador.
  4. Les formes de presentar informacions.

La patent tindrà una durada de 20 anys improrrogables (a excepció dels medicaments i productes fitosanitaris), comptats a partir de la data de presentació de la sol.licitud.


iconaMODEL D'UTILITAT (LLEI ESPANYOLA).- Seran protegibles com a models d'utilitat, les invencions que, essent noves i implicant una activitat inventiva, consisteixin donar a un objecte una configuració, estructura o constitució de la que en resulti algun avantatge pràctic pel seu œs o fabricació.
Com a exemples tenim: Els estris, instruments, eines, aparells, dispositius, etc.

La durada de la protecció dels models d'utilitat ès de 10 anys improrrogables, comptats a partir de la data de presentació de la solicitud.


iconaMARCA COMUNITÀRIA (REGLAMENT(CE) SOBRE MARCA COMUNITÀRIA).- Podran constituir marques comunitàries, tots els senyals que puguin ser objecte d'una representació gràfica, en particular les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, la forma del producte o la seva presentació, amb la condició que aquests senyals siguin adequats per a distingir els productes o serveis d'una empresa dels d'altres empreses.

La marca comunitària tindrà caràcter unitari i produirà els mateixos efectes en el conjunt de la Unió Europea.

La marca comunitària confereix al seu titular el dret exclusiu d'utilitzar-la en el trànsit econòmic a tota la Unió Europea.


iconaMARCA INTERNACIONAL (ACORD I PROTOCOL DE MADRID).- Consisteix en un procediment de registre internacional de marques, per obtenir protecció en mès d'un Estat, mitjançant la presentació d'una sola sol.licitud de registre.
Es pot obtenir protecció en tots els Estats que han signat l'Acord i/o el Protocol de Madrid.


iconaMODEL INDUSTRIAL (LLEI ESPANYOLA).- S'entendrà per model industrial, tot objecte que pugui servir de tipus per a la fabricació d'un producte y que pugui definir-se per la seva estructura, configuració, ornamentació o representació.


iconaDIBUIX INDUSTRIAL (LLEI ESPANYOLA).- S'entendrà per dibuix industrial, tota disposició o conjunt de l’nies o colors o l’nies i colors aplicables amb una finalitat comercial a l'ornamentació d'un producte.Tant al model com al dibuix industrial, la Llei Espanyola, confereix al seu titular una protecció de 10 anys renovables per 10 anys mès.

© copyright Accions en Patents i Marques Padullés S.L. |contactar || avís legal |
home